Buhara Baharat Logo
BUHARA Baharat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büsan O.S.B. Aslım Caddesi No: 53B Karatay / Konya
Tel: +90.332 342 3680
sales@buharabaharat.com.tr
/buharabaharat